Version 4:6  |  2024-06-05

Användarvillkor – leverantör

Allmänt

Schibsted SMB AB, organisationsnummer 556711-6545 (“Servicefinder”) tillhandahåller en digital tjänst (“Tjänsten”) där privatpersoner, föreningar och företag (“Konsumenter”) kan beskriva uppdrag de önskar få utförda och där företag (“Leverantörer”) får tillgång till beskrivningar av dessa uppdrag och kan kontakta utvalda Konsumenter för att erbjuda sina tjänster.

Villkoren i detta dokument gäller för alla Leverantörer som använder Tjänsten. I det fall leverantören ingått ett tilläggsavtal om köp av kostnadsbelagda delar av Tjänsten gäller även de villkor som anges i tilläggsavtalet. Villkoren i detta dokument och i ett eventuellt tilläggsavtal benämns gemensamt “Avtalet”. Avtalet anses vara bindande från och med det datum Leverantören godkänner det.

Grundkrav

Leverantören förbinder sig att under hela perioden som Leverantören är ansluten till Tjänsten inneha F-skattsedel, följa svensk lag samt följa beslut och rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Konsumentombudsmannen (KO) och andra relevanta myndigheter i händelse av tvist med Konsument.

Användande

Kontaktuppgifter eller annat innehåll i uppdragsbeskrivning som Leverantören tar del av genom Tjänsten är Servicefinders egendom och får ej användas i annat syfte än att erbjuda sina tjänster som direkt svar på den aktuella uppdragsbeskrivningen. Tjänsten får endast brukas av Leverantören för eget bruk och Leverantören får ej ge tredje part tillgång till information som erhållits genom Tjänsten.

Tillhandahållande av tjänst

Servicefinder äger rätt att begränsa tillgängligheten till Tjänsten i den omfattning som Servicefinder bedömer är nödvändig för att uppdatera och förbättra Tjänsten. Kompensation kan ej utkrävas för sådana störningar.

Ansvar och ansvarsbegränsning

Leverantören ansvarar för att allt innehåll som Leverantören laddar upp eller på annat sätt genererar i Tjänsten är korrekt, inte kan upplevas som kränkande eller stötande, inte strider mot lag eller tredje parts rättigheter, samt att eventuella tillstånd som behövs enligt lag eller annan föreskrift har erhållits. Detta gäller även innehållet på andra webbplatser som Leverantören länkar till i Tjänsten. Servicefinder har rätt att utan föregående information till Leverantören radera innehåll som publicerats av Leverantören om innehållet anses olagligt eller på annat sätt är olämpligt.

Leverantören är skyldig att ersätta skada som åsamkas Servicefinder genom att Leverantören brutit mot Avtalet eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

Servicefinder kan ej hållas ansvarigt för kostnader eller förlorade intäkter som Leverantören erhållit till följd av användandet av Tjänsten. Om Servicefinder ändå skulle hållas ansvarigt för detta är ansvaret begränsat till högst det belopp som Leverantören betalat för Tjänsten.

Servicefinder är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Leverantörer och Konsumenter.

Reklamation

Reklamation av förmedlade kontaktuppgifter är möjlig om varken den e-postadress eller telefonnummer till Konsumenten som Leverantören erhållit från Servicefinder är korrekt. Reklamation ska i sådant fall ske genom att Leverantören kontaktar Servicefinders kundservice senast 7 arbetsdagar efter att leverantören borde fått kännedom om sådan felaktighet. Om Leverantören har skickat ett första meddelande till Konsumenten inuti Tjänsten och kontaktuppgifterna då visar sig inte stämma ska ovan nämnda tidsfrist börja räknas från det att sådant meddelande skickats. Vid reklamation återförs kontakten till Leverantörens konto i Tjänsten efter att reklamationsgrund kontrollerats och bekräftats av Servicefinder.

Eventuella fel i Tjänsten som upptäcks av Leverantör måste reklameras skriftligen till Servicefinder inom sju dagar från det att Leverantör upptäckte eller borde ha upptäckt felet för att rätt till ersättning ska erhållas. Eventuell ersättning är begränsad till högst det belopp som Leverantören betalat för Tjänsten för perioden då felet förelegat.

Force majeure

Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av ett visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl.a. anses lagändringar, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, krig, naturkatastrof eller fel i större tele- eller datanät.

Personuppgifter

Parterna kan inom ramen för Avtalet komma att behandla personuppgifter. Parterna är överens om att vardera Part är personuppgiftsansvarig för sin egen personuppgiftsbehandling.

I den mån Part lämnar ut personuppgifter till den andra Parten är den mottagande Parten personuppgiftsansvarig för uppgifterna och ska endast behandla uppgifterna för ändamål som ligger i linje med Avtalet. Det åligger vardera Part att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs.

I den mån Servicefinder måste radera eller uppdatera Konsuments uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, eller annan tillämplig lag, har inte Leverantör rätt till återbetalning för att Leverantören inte längre kan se dessa uppgifter i Tjänsten.

Konsumentens omdömen om leverantören

Leverantören godkänner att Konsumenter kan lämna omdömen om uppdrag som Leverantören utfört. Servicefinder är inte ansvarigt för innehållet i Konsumenternas omdömen men åtar sig att ej publicera omdömen vars innehåll bryter mot svensk lag eller som Servicefinder på annat sätt anser vara olämpligt.

Leverantören äger inte rätt att begära borttag eller korrigering i lämnade omdömen, men har möjlighet att svara på Konsumentens omdömen. Leverantörens svar publiceras på Servicefinders webbplats i anslutning till Konsumentens omdöme. Servicefinder förbehåller sig dock rätten att ej publicera svar som är olämpliga, står i strid med lag eller som kan uppfattas som kränkande.

Immateriella rättigheter

Servicefinder äger rättigheterna till Tjänsten och allt innehåll som laddas upp eller skapas däri av Leverantörer och Konsumenter. Vid uppladdning av innehåll såsom uppgifter om Leverantören, text och bilder ger Leverantören Servicefinder oinskränkt rätt att fritt förfoga över innehållet genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal samt att vidareupplåta dessa rättigheter till Servicefinders samarbetspartners och andra bolag inom Schibsted Marketplaces. Servicefinder får även använda innehållet i marknadsföringssyfte.

Ändringar

Servicefinder äger rätt att ändra och göra tillägg i Avtalet. Om väsentliga ändringar eller tillägg görs meddelas Leverantören om detta genom anslag i Tjänsten senast en (1) månad innan ikraftträdandet. Servicefinder äger dock inte rätt att under bindningstiden för ett tilläggsavtal ändra antal kontaktuppgifter i tilläggsavtalet, eller priset för dessa, till Leverantörens nackdel.

Servicefinder äger rätt att ändra utseende, funktionalitet och innehåll i Tjänsten utan att i förväg meddela Leverantören om detta.

Överlåtelse

Leverantörs rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet får inte helt eller delvis överlåtas på någon annan utan Servicefinders skriftliga medgivande. Om Leverantör byter företagsform ska nytt avtal tecknas.

Om Servicefinder medger överlåtelse svarar den tillträdande Leverantören solidariskt med den frånträdande Leverantören för förpliktelser hänförliga till perioden före tidpunkten för överlåtelse.

Servicefinder har rätt att helt eller delvis, utan samtycke från Leverantör, överlåta rättigheter och skyldigheter.

Sekretess

Parterna förbinder sig ömsesidigt att inte avslöja sådan information som Part mottagit från den andra Parten och som är att betrakta som affärshemlighet eller på annat sätt kan antas vara konfidentiell. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas av Parts anställda till utomstående. Material eller uppgifter som Servicefinder erhåller från Leverantör för att kunna tillhandahålla Tjänsten är aldrig att betrakta som konfidentiella. Om Leverantören bryter mot Avtalet äger Servicefinder rätt att informera Konsumenter som använder Tjänsten om detta.

Betalning och betalningsvillkor

Om Leverantören ingått ett separat tilläggsavtal ska Leverantören erlägga avgifter enligt vad som anges i sådant tilläggsavtal. Eventuell användning utöver vad som ingår i Avtalet faktureras månadsvis i efterskott, baserat på faktisk användning.

Om inget annat avtalats, sker betalning enligt Avtalet månadsvis i förskott via debitering på registrerat betal-/kreditkort. Fakturan görs tillgänglig för nedladdning i Tjänsten i god tid före debitering. Ingen fakturaavgift påförs vid kortbetalning.

Leverantören är skyldig att i Tjänsten tillse att giltigt betal-/kreditkort är registrerat i Tjänsten i god tid före förfallodagen på respektive faktura, samt att kontot på förfallodagen medger full betalning i enlighet med fakturan.

Vid försenad betalning har Servicefinder rätt att ta ut påminnelseavgifter, dröjsmålsränta och inkassokostnader enligt lag. Vid utebliven betalning 30 dagar efter förfallodagen äger Servicefinder rätt att omedelbart fakturera hela den kvarvarande kostnaden enligt Avtalet.

Servicefinder äger rätt att överlåta samt överlämna fordringar till inkasso eller myndighet om betalning inte sker innan förfallodagen. Servicefinder äger rätt att vid varje tidpunkt debitera ett registrerat betal-/kreditkort för förfallna fakturor, motsvarande den totala skulden inklusive avgifter och ränta.

Om annan betalningsform är avtalad sker betalning kvartals- eller årsvis i förskott och fakturaavgift påförs fakturan.

Vid utebliven betalning äger Servicefinder rätt att göra avbrott i Tjänsten tills Leverantören fullgjort betalning. Ett avbrott påverkar inte Leverantörs betalningsansvar för Tjänsten enligt Avtalet och innebär inte rätt till avdrag för tid som Tjänsten varit avstängd. Vid upprepade avbrott kan en startavgift debiteras för återaktivering av Tjänsten.

Avtalsperiod och uppsägning

Avtalsperiod och bindningstid för avgiftsbelagd del av tjänsten återfinns i eventuellt tilläggsavtal. Efter bindningstiden löper Tjänsten tillsvidare. Leverantör och Servicefinder har en ömsesidig rätt att efter bindningstidens utgång säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid om inte förbrukningstiden för de kontaktuppgifter som gjorts tillgängliga för Leverantören enligt Avtalet överstiger denna, i sådant fall är uppsägningstiden densamma som förbrukningstiden.

Uppsägning av Tjänsten sker genom att Leverantören fyller i ett uppsägningsformulär som tillhandahålls här och av Servicefinders Kundservice. Därefter registreras uppsägningen på dagen då formuläret inkommit.

Oaktat vad som anges ovan äger Servicefinder rätt att omedelbart avbryta Tjänsten om Leverantören bryter mot Avtalet, och att hålla Leverantören avstängd till dess att leverantören uppfyller villkoren i Avtalet. Avbrott i Tjänsten enligt detta stycke innebär inte befrielse från betalningsansvar enligt Avtalet. Är avtalsbrottet väsentligt äger Servicefinder vidare rätt att häva Avtalet i sin helhet, stänga av Leverantören permanent och kräva ersättning för eventuella skador som åsamkats Servicefinder som en direkt följd av Leverantörens väsentliga avtalsbrott.

Servicefinder äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Leverantören har försatts i konkurs eller kan antas vara på obestånd.

Vid kostnadsfri tillgång till Tjänsten löper Tjänsten tillsvidare utan bindningstid. Leverantören och Servicefinder äger då rätt att när som helst säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist mellan Parterna med anledning av Avtalet ska i första hand lösas genom förhandling Parterna emellan. Om Parterna inte kan enas ska tvist avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.