Villkor

Servicefinders Användarvillkor – konsument

1. Allmänt

ServiceFinder Sverige AB, organisationsnummer 556711-6545 (“Servicefinder”) tillhandahåller en digital tjänst (“Tjänsten”) där privatpersoner, föreningar och företag (“Konsumenter”) kan beskriva uppdrag de önskar få utförda och där företag (“Leverantörer”) får tillgång till relevanta uppdrag och kan kontakta utvalda Konsumenter för att erbjuda sina tjänster. Genom att lämna en förfrågan eller skapa ett konto i Tjänsten accepterar Konsumenten de vid var tid gällande Användarvillkoren (“Villkoren”) för användning av Tjänsten. Villkoren finns alltid tillgängliga på Servicefinders webbplats.

2. Användning av tjänsten

Konsumenten är ansvarig för att de namn- och kontaktuppgifter som finns registrerade i Tjänsten är korrekta och aktuella. Vidare ansvarar Konsumenten för att uppdragsbeskrivningen innehåller korrekt och relevant information om det uppdrag som Konsumenten önskar få utfört. Servicefinder har rätt att göra ändringar i uppdragsbeskrivningen i syfte att göra den mer relevant och tydlig eller i syfte att ta bort otillåtet eller olämpligt innehåll utan att meddela Konsumenten. Servicefinder kan även komma att kontakta Konsumenten för att inhämta ytterligare information om uppdraget som Konsumenten önskar få utfört.

Konsumenten ansvarar för att allt innehåll som Konsumenten laddar upp eller på annat sätt genererar i Tjänsten inte strider mot svensk lag eller tredje parts rättigheter samt inte upplevs som kränkande eller stötande. Detta gäller även innehållet på andra webbplatser som Konsumenten länkar till i Tjänsten. Överträdelse mot dessa Villkor kan innebära att uppdragsförfrågan raderas och i allvarliga fall att Konsumenten blir permanent avstängd från Tjänsten.

3. Immateriella rättigheter

Servicefinder innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för Konsumenten genom användningen av Tjänsten. Detsamma gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten. Servicefinder innehar de immateriella rättigheterna till de uppdragsbeskrivningar, inklusive bilder, som lämnas i Tjänsten av Konsument. Dessa kan komma att publiceras i Servicefinders kanaler och användas i marknadsföringssyfte. Vid publicering på Servicefinders publika hemsida eller annan publik kanal, döljs alla eventuella personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

4. Personuppgifter

Servicefinder värnar om din personliga integritet och följer dataskyddsförordningen (GDPR). Användande av Tjänsten kräver att Servicefinder registrerar Konsumentens namn, e-postadress, postnummer och mobiltelefonnummer. Syftet med denna registrering är att Konsumenten ska kunna använda Tjänsten samt att förhindra och underlätta spårning av överträdelser av Villkoren. Vid skapande av en uppdragsbeskrivning godkänner Konsumenten att deras kontaktuppgifter och innehållet i uppdragsbeskrivningen lämnas till de Leverantörer som visat intresse för uppdraget. Detta görs genom att till Tjänsten anslutna Leverantörer har möjlighet att hämta kontaktinformation till intressanta uppdrag när de är inloggade i Tjänsten. För fullständig information om hur Servicefinder behandlar personuppgifter, läs vår Integritetspolicy.

5. Cookies

Servicefinder använder cookies för att Tjänsten ska fungera ordentligt och för att analysera hur den kan utvecklas till att bli ännu bättre. I vissa fall använder vi även cookies i marknadsföringssyfte. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder oss av, varför vi använder dem och hur du kan hantera dina inställningar för cookies i vår Cookiepolicy.

6. Ansvar vid köp av tjänster via Servicefinder

Servicefinder är en ren förmedlingstjänst mellan Konsumenter och Leverantörer. Servicefinder är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Konsument och Leverantör. Det innebär att Servicefinder inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Konsument och Leverantör, t.ex. oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning.

7. Omdömen

Servicefinder strävar efter att hålla hög kvalitet i Tjänsten och förmedla kontakt med seriösa Leverantörer till Konsumenterna. Därför uppmuntrar Servicefinder Konsumenten att lämna ett omdöme om Leverantören efter utfört uppdrag. Med anledning av detta kan Konsumenten komma att bli kontaktad av Servicefinders Kundservice i syfte att utvärdera leverantörens arbete. Konsumenter kan även på eget initiativ lämna omdöme om en Leverantör på Servicefinders Webbplats.

För att säkerställa omdömets äkthet måste Konsumenten uppge sitt fullständiga namn vid lämnande av omdöme. Omdömet publiceras sedan antingen med Konsumentens fullständiga namn eller endast med förnamn beroende på Konsumentens önskan.

Servicefinder tar ej ansvar för innehåll i omdömen som kan uppfattas som stötande, otillbörligt eller på annat sätt orättvist vare sig från Konsument eller i svar på omdömen från Leverantör.

8. E-postutskick och marknadsföring

Servicefinder skickar e-postmeddelanden till Konsumenter som registrerat ett konto i Tjänsten. Dessa meddelanden kan innehålla viktig information om Tjänsten, uppdateringar om Konsumentens uppdragsförfrågan eller nyhetsbrev. Meddelandena kan även komma att innehålla information och marknadsföring från Servicefinders partners. Konsumenten godkänner genom dessa Villkor att Servicefinder får skicka Konsumenten e-postmeddelanden. I alla e-postmeddelanden finns möjlighet för Konsumenten att avregistrera sig från framtida utskick. Det går även att kontakta Servicefinders Kundservice för avregistrering.

9. Ändring av villkor

Servicefinder har rätt att göra ändringar i Villkoren när vi anser att det behövs. Det är användarens skyldighet att själv hålla sig uppdaterad på innehållet i de vid var tid gällande Villkoren som alltid finns tillgängliga på Servicefinders webbplats. Om ändringar genomförs som är av sådan karaktär att användandet av Servicefinder förändras på ett betydande sätt för Konsumenten kommer detta att meddelas.

10. Kontaktinformation till Servicefinder

Kundservice: 08-653 00 00, info@servicefinder.se
Adress: Stureplan 4C, 114 35 Stockholm

Allmänna villkor för leverantörer

Allmänt

ServiceFinder Sverige AB, organisationsnummer 556711-6545 (“Servicefinder”) tillhandahåller en digital tjänst (“Tjänsten”) där privatpersoner, föreningar och företag (“Konsumenter”) kan beskriva uppdrag de önskar få utförda och där företag (“Leverantörer”) får tillgång till dessa uppdrag och kan kontakta utvalda Konsumenter för att erbjuda sina tjänster.

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för alla Leverantörer som använder Tjänsten. I det fall Leverantören ingått ett avtal om köp av kostnadsbelagda delar av Tjänsten gäller även de villkor som anges i detta köpeavtal (“Avtalet”). Villkoren anses vara bindande från och med det datum Leverantören godkänner dem, antingen inuti Tjänsten eller i samband med signering av Avtal till vilket dessa Villkor lagts som bilaga.

Grundkrav

Leverantören förbinder sig att under hela perioden som Leverantören är ansluten till Tjänsten inneha F-skattsedel, följa svensk lag samt följa beslut och rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i händelse av tvist med Konsument.

Användande

Kontaktuppgifter eller annat innehåll i uppdragsbeskrivning som Leverantören tar del av genom Tjänsten är Servicefinders egendom och får ej användas i annat syfte än att erbjuda sina tjänster som direkt svar på den aktuella uppdragsbeskrivningen. Tjänsten får endast brukas av Leverantören för eget bruk och Leverantören får ej ge tredje part tillgång till information som erhållits genom Tjänsten.

Tillhandahållande av tjänst

Servicefinder äger rätt att begränsa tillgängligheten till Tjänsten i den omfattning som Servicefinder bedömer är nödvändig för att uppdatera och förbättra Tjänsten. Kompensation kan ej utkrävas för sådana störningar.

Ansvar och ansvarsbegränsning

Leverantören ansvarar för att uppgifter som uppges av Leverantören i Tjänsten är riktiga och inte strider mot lag eller tredje parts rättigheter, samt att eventuella tillstånd som behövs enligt lag eller annan föreskrift har erhållits. Servicefinder har rätt att utan förvarning radera uppgifter som angivits av Leverantören om innehållet anses olagligt eller olämpligt.

Leverantören är skyldig att ersätta skada som förorsakas Servicefinder genom att Leverantören brutit mot Avtalet eller Villkoren eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar bland annat ombudsarvode, rättegångskostnader och viten samt övriga ersättningar.

Servicefinder kan ej hållas ansvariga för kostnader eller förlorade intäkter som Leverantören erhållit till följd av användandet av Tjänsten. Om Servicefinders ändå skulle hållas ansvariga för detta är ansvaret begränsat till högst det belopp som Leverantören betalat för Tjänsten.

Servicefinder är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Leverantörer och Konsumenter.

Reklamation

Köp av kontaktinformation kan reklameras om samtliga kontaktuppgifter till Konsument är felaktiga. Reklamation ska ske senast 72 timmar, räknat under helgfria vardagar, efter köpet genom att kontakta Servicefinders kundservice. Vid reklamation krediteras köpet till Tjänsten efter att reklamationsgrund kontrollerats och bekräftats av Servicefinder. Inga pengar återbetalas. Rätten att reklamera köp av kontaktinformation kan begränsas om Servicefinder bedömer att detta missbrukas av Leverantör.

Eventuella fel i Tjänsten som upptäcks av Leverantör måste reklameras skriftligen till Servicefinder inom sju dagar från det att Leverantör upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Force majeure

Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av ett visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl.a. anses lagändringar, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, krig, naturkatastrof eller fel i större tele- eller datanät.

Personuppgifter

Parterna kan inom ramen för Avtalet eller Villkoren komma att behandla personuppgifter. Parterna är överens om att vardera Part är personuppgiftsansvarig för sin egen personuppgiftsbehandling. Vardera Part behandlar således personuppgifter på egen risk och eget ansvar.

I den mån Part lämnar ut personuppgifter till den andra Parten är den mottagande Parten personuppgiftsansvarig för uppgifterna och ska endast behandla uppgifterna för ändamål som ligger i linje med Avtalet eller Villkoren. Det åligger vardera Part att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning och vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de personuppgifter som behandlas.

I den mån Servicefinder måste radera eller uppdatera Konsuments uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, eller annan tillämplig lag, har inte Leverantör rätt till återbetalning för att Leverantören inte längre kan se dessa uppgifter i Tjänsten.

Konsumentens omdömen om leverantören

Leverantören godkänner att Konsumenter kan lämna omdömen om uppdrag som Leverantören utfört. Servicefinder är inte ansvariga för innehållet i Konsumenternas omdömen men åtar sig att ej publicera omdömen vars innehåll bryter mot svensk lag.

Leverantören äger inte rätt att begära borttag eller korrigering i lämnade omdömen, men har alltid möjlighet att svara på Konsumentens omdöme. Detta svar publiceras på Servicefinders webbplats i anslutning till Konsumentens omdöme.

Immateriella rättigheter

Servicefinder äger rättigheterna till Tjänsten och allt innehåll som laddas upp eller skapas däri av Leverantörer och Konsumenter. Vid uppladdning av innehåll såsom uppgifter om Leverantören, text och bilder ger Leverantören Servicefinder oinskränkt rätt att fritt förfoga över innehållet genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal samt att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Servicefinder får även använda innehållet i marknadsföringssyfte.

Ändringar

Servicefinder äger rätt att ändra och göra tillägg i Villkoren. Om väsentliga ändringar eller tillägg görs meddelas Leverantören om detta genom anslag i Tjänsten senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

Servicefinder äger rätt att ändra utseende, funktionalitet och innehåll i Tjänsten utan att i förväg meddela Leverantören om detta.

Överlåtelse

Leverantörs rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet och Villkoren får inte helt eller delvis överlåtas på någon annan utan Servicefinders skriftliga medgivande. Om Leverantör byter företagsform ska nytt avtal tecknas.

Om Servicefinder medger överlåtelse svarar den tillträdande Leverantören solidariskt med den frånträdande Leverantören för förpliktelser hänförliga till perioden före tidpunkten för överlåtelse.

Servicefinder har rätt att helt eller delvis, utan samtycke från Leverantör, överlåta rättigheter och skyldigheter.

Sekretess

Parterna förbinder sig att inte avslöja sådan information som Part mottagit från den andra Parten och som är att betrakta som den andra Partens affärshemlighet eller på annat sätt är att betrakta som konfidentiell. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas av Parts anställda till utomstående. Material eller uppgifter som Servicefinder erhåller från Leverantör för att kunna tillhandahålla Tjänsten är aldrig att betrakta som konfidentiella. Om Leverantören brutit mot Avtalet eller Villkoren äger Servicefinder rätt att informera Konsumenter som använder Tjänsten om detta.

Betalning och betalningsvillkor

Leverantör ska betala avgifter enligt vad som anges i Avtalet. Användning utöver vad som ingår i Avtalet faktureras månadsvis i efterskott utefter faktisk användning.

Om inget annat avtalats, sker betalning enligt Avtalet månadsvis i förskott via debitering på registrerat betal-/kreditkort. Fakturan görs tillgänglig för nedladdning i Tjänsten i god tid före debitering. Ingen fakturaavgift påförs vid kortbetalning.

Leverantören är skyldig att i Tjänsten tillse att giltigt betal-/kreditkort är registrerat i Tjänsten i god tid före förfallodagen på respektive faktura, samt att kontot på förfallodagen medger full betalning i enlighet med fakturan.

Vid försenad betalning har Servicefinder rätt att ta ut påminnelseavgifter, dröjsmålsränta och inkassokostnader enligt lag. Vid utebliven betalning 30 dagar efter förfallodagen äger Servicefinder rätt att omedelbart fakturera hela den kvarvarande kostnaden enligt Avtalet.

Servicefinder äger rätt att överlåta samt överlämna fordringar till inkasso eller myndighet om betalning inte sker innan förfallodagen. Servicefinder äger rätt att vid varje tidpunkt debitera ett registrerat betal-/kreditkort för förfallna fakturor, motsvarande den totala skulden inklusive avgifter och ränta.

Om annan betalningsform är avtalad sker betalning kvartals- eller årsvis i förskott och fakturaavgift påförs fakturan.

Vid utebliven betalning äger Servicefinder rätt att göra avbrott i Tjänsten tills Leverantören fullgjort betalning. Ett avbrott påverkar inte Leverantörs betalningsansvar för Tjänsten enligt Avtal och innebär inte rätt till avdrag för tid som Tjänsten varit avstängd. Vid upprepade avbrott kan en startavgift debiteras för återaktivering av Tjänsten.

Avtalsperiod och uppsägning

Vid förekomst av Avtal återfinns avtalsperiod i Avtalet. Efter avtalsperiodens bindningstid löper Tjänsten tillsvidare. Leverantör och Servicefinder har rätt att efter bindningstidens utgång säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid om inte förbrukningstiden för de kontaktuppgifter som gjorts tillgängliga för Leverantören enligt Avtalet överstiger detta, i sådant fall är uppsägningstiden densamma som förbrukningstiden.

Uppsägning av Tjänsten sker genom att Leverantör ringer till Servicefinders kundservice eller att Servicefinder lämnar en skriftlig uppsägning. Utan hinder av uppsägningstiden får Parts uppsägning tidigast verkan vid utgången av den överenskomna bindningstiden.

Om Leverantören bryter mot Avtalet eller Villkoren äger Servicefinder rätt att omedelbart avbryta Tjänsten till dess att Leverantören återigen följer Avtalet och Villkoren. Avbrott i Tjänsten enligt detta stycke innebär inte befrielse från betalningsansvar enligt Avtalet.

Servicefinder äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Leverantören har försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd. För det fall att Servicefinder skulle försättas i konkurs äger konkursboet träda i Servicefinders ställe.

Vid Testkonto utan Avtal löper Tjänsten tillsvidare och utan bindningstid. Leverantören och Servicefinder har rätt att när som helst avsluta Leverantörens Testkonto med omedelbar verkan. Uppsägning av Tjänsten sker genom att Leverantör ringer till kundservice eller att Servicefinder meddelar Leverantören om uppsägning.

Tillämplig lag och tvist

Tvist mellan Parterna med anledning av Avtalet eller Villkoren ska i första hand lösas genom förhandling Parterna emellan. Om Parterna inte kan enas ska tolkning och tillämpning av Avtalet och Villkoren avgöras av svensk allmän domstol enligt svensk lag med Stockholms tingsrätt som första instans.