Villkor och sekretesspolicy

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSUMENTER 2015.02.18

1. UPPFÖRANDE

Om vi finner överträdelser mot ServiceFinder.ses Allmänna Villkor kan vi varna medlemmen eller ta bort medlemskontot utan förvarning. Vid tveksamma fall kommer vi ge medlemmen en varning och vi kan stänga av medlemmen under en kortare tidsperiod. Om en medlem har blivit avstängd under en kortare tid och bryter mot ServiceFinder.ses Allmänna Villkor igen kan denna medlemmen bli permanent avstängd. Vid allvarliga fall kan polisanmälan göras. När en medlem stängs av försvinner allt som denna användare har skrivit och laddat upp. Om du ser någon som misskött sig och du vill anmäla denna person kan du göra detta genom att skicka ett mail till info@servicefinder.se

2. ALLMÄNNA REGLER

Överträdelse mot dessa regler kan innebära att du blir avstängd.

Att följa svensk lag är en självklarhet på ServiceFinder.se. pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sidan. Du får inte använda ServiceFinder.se för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material. Om du bryter mot detta kan du bli avstängd och polisanmäld. Vi kan rapportera till er ISP och be dem stänga av ert abonnemang vid överträdelse. Länkningar till sidor som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.

Alla försök till datorintrång kommer att polisanmälas. Det är inte tillåtet att ladda upp filer som innehåller virus eller annan kod som kan orsaka skada på webbplatsen eller för annan besökare.

Du måste fylla i korrekt information om dig själv som medlem. Du måste ange korrekt namn, e-post samt mobilnummer som obligatoriska uppgifter. Om du väljer att fylla i resterande information måste denna vara korrekt. Om en presentation inte är personlig kan den raderas efter att en varning delgivits personen.

Annonsören är personligen ansvarig för att innehållet i annonsen är korrekt. Annonsören är skyldig att ersätta skada som förorsakas ServiceFinder.se genom att annonsören inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

3. RÄTTIGHETER DU GER SERVICEFINDER.SE

ServiceFinder.se har rättighet att kopiera, ändra, visa upp och distribuera material du publicerar såsom annonser, offertförfrågan på ServiceFinder.se i samband med marknadsföring av sidan utan skyldighet att betala ersättning. Detta gäller inte privata meddelanden.

4. ANVÄNDARUPPGIFTER

ServiceFinder Sverige AB, organisationsnummer 556711-6545, är personuppgiftsansvarig. ServiceFinder.se värnar om din personliga integritet. Användaruppgifter samt övrig kontaktinformation som anges på ServiceFinder.se skall vara korrekt. Medlemskap i ServiceFinder.se kräver att ServiceFinder.se registrerar ditt namn, e-mailadress och mobilnummer. Syftet med denna registrering är att användaren ska kunna använda ServiceFinder.se och dess funktioner samt att förhindra och underlätta spårning av överträdelser av de Allmänna Villkoren. Vid skapande av en offertförfrågan eller medlemsregistrering så godkänner du att dina kontaktuppgifter lämnas till de företagen som visat intresse för uppdraget. Detta görs genom att leverantörerna har möjlighet att köpa din kontaktinformation via förmedlingstjänsten ServiceFinder.se. Genom att använda ServiceFinders.se godkänner du att dina uppgifter kan komma att överlåtas, leasas eller bytas. Det kan även förekomma att vi lämnar ut ovanstående uppgifter till företag/webbsidor vi samarbetar med. Syftet med detta utbyte kommer då vara att samarbetet ska främja användarna på ServiceFinder.se. ServiceFinder.se förbehåller sig även rätten att överlåta dina uppgifter i samband med försäljning av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vidare kan ServiceFinder.se utan ditt tillstånd ge ut personliga uppgifter till andra företag eller myndigheter om aktuell lagstiftning kräver det eller om det krävs för att upprätthålla eller skydda ServiceFinders egendom eller kontraktsrättigheter. Adressuppgifter kan också användas för analys, utveckling och information. Det kan bli aktuellt att ServiceFinder.se överlåter statistiska uppgifter till externt företag inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgiftslagen - för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Uppgifterna är nödvändiga för att användaren ska kunna använda ServiceFinder.se och dess funktioner på återkommande basis.

Genom att acceptera reglerna samtycker användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivits under
4. Användaruppgifter.

5. ANSVAR VID KÖP AV TJÄNSTER VIA SERVICEFINDER

Servicefinder är en förmedlingstjänst mellan Köpare och Leverantör, därmed skall köparen samt leverantörer ta ansvar för alla överenskommelser som sker via tjänsten.

ServiceFinder ansvarar ej för affärsöverenskommelser som sker via förmedlingstjänsten. Servicefinder är därför inte med i någon part vid överenskommelsen och fri från samtliga ansvar och skyldigheter vid brist eller felaktigheter vid köp av tjänst via förmedlingstjänsten såsom skada, utebliven leverans, fel m.m.

6. ÄNDRADE VILLKOR

ServiceFinder.se har alltid rätt att ändra de Allmänna Villkoren på ServiceFinder.se om vi anser att det behövs. Det är användarens skyldighet att själv gå in och läsa de Allmänna Villkoren med jämna mellanrum. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av ServiceFinder.se förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Genom att fortsätta använda ServiceFinder.se anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användare vill avsluta medlemskapet har användaren möjlighet att avregistrera sig från ServiceFinder.se.

7. BETALTJÄNSTER

En del av funktionerna på ServiceFinder.se är kostnadsfria medan andra är betaltjänster. ServiceFinder.se kan komma att ändra satta priser liksom att i framtiden ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria. Vid ändringar i prisplanen skickas information ut till berörda medlemmar och informationen kommer att finnas tillgänglig på ServiceFinder.se. Ingen medlem kommer i framtiden att få betala för en tjänst som idag är kostnadsfri utan sitt samtycke.

8. COOKIES

ServiceFinder.se utnyttjar cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på ServiceFinder.se. Informationen används bland annat till:

  • att verifiera påloggning.
  • att automatiskt fylla i diverse formulärfält för användaren vid återbesök till ServiceFinder.se.
  • att kontrollera och identifiera användaren vid aktivitet på ServiceFinder.se (session cookie).

En cookie består i praktiken bara av text.

Om du ej accepterar att cookies sätt på din dator kommer du inte att kunna använda ServiceFinder.ses tjänster.

Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor godkänner du även att cookies från ServiceFinder.se sätts på din dator.

9. PARTNER

Aktuella partners finns tillgängliga på www.servicefinder.se. För övrig information kan kundtjänst kontaktas.

10. SPRIDANDET AV KOMMERSIELLA BUDSKAP PÅ SERVICEFINDER.SE

Om något företag eller organisation marknadsför, egen eller andras produkter, tjänster eller företag genom att vara privatmedlem på ServiceFinder.se debiteras ansvarig person minst 1000 kronor per inträffande fall. Det är även förbjudet att registrera sig i syfte med att sälja eller marknadsföra kommersiella budskap mot våra konsumenter och leverantörer. I de fall medlemmen inte fyllt i korrekta personuppgifter förbehåller ServiceFinder.se sig rätten att via användarens IP-adress söka upp och skicka faktura till ansvarig person. Med ansvarig person menas den person som på eget eller annans uppdrag, registrerar privat medlemskap och använder ServiceFinder.se i syfte att marknadsföra ett företag.

KONTAKTINFORMATION TILL SERVICEFINDER:

ServiceFinder | Box 45031 | 104 30 Stockholm | Kundservice : 08-653 00 00

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAG 2015.06.03

DEFINITIONER

ServiceFinder: ServiceFinder Sverige AB. Organisationsnummer 556711-6545.

Leverantör: Den fysiska eller juridiska person som Avtalet är tillställt.

Slutkund: En användare av ServiceFinders tjänster. Slutkunden använder ServiceFinders tjänster i syfte att hitta och jämföra leverantörer för ett uppdrag.

Avtalet: Avser huvudavtalet mellan Leverantör och ServiceFinder, det avtal till vilken dessa allmänna villkor lämnats som bilaga. Till Avtalet inkluderas eventuella särskilda villkor och bilagor.

Tjänst: Den produkt eller tjänst som ServiceFinder erbjuder Leverantör i Avtalet. Tjänsten har som syfte att hjälpa Leverantörer hitta Slutkunder. Särskilda villkor gäller för vissa tjänster och dessa lämnas i så fall som bilaga till dessa allmänna villkor.

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor är bilaga till Avtalet mellan ServiceFinder och Leverantören. De allmänna villkoren kompletterar Avtalet.

Dessa allmänna villkor anses vara bindande det datum Leverantör signerar Avtalet och ersätter alla tidigare allmänna villkor.

TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNST

Tjänsten tillhandahålls på webbplatsen ServiceFinder.se och finns tillgänglig via internet dygnet runt under årets samtliga dagar.

ServiceFinder arbetar ständigt med att förbättra tjänsten och uppdateringar av tjänsten utförs på sådant sätt att eventuella störningar begränsas. ServiceFinder äger rätten att begränsa tillgängligheten för tjänsten i den omfattning som är nödvändig för ett förbättrande av tjänsten. Leverantör meddelas inom skälig tid innan eventuellt förbättringsarbete genomförs.

ServiceFinder har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt avtalet.

ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Leverantören ansvarar för att uppgifter och länkar som anges är riktiga och inte strider mot lag, samt att eventuella tillstånd som behövs enligt lag eller annan föreskrift har erhållits. ServiceFinder har rätt att utan förvarning radera uppgifter som angivits av Leverantören samt logotyper om innehållet anses olämpligt.

Leverantören är skyldig att ersätta skada som förorsakas ServiceFinder genom att Leverantören inte iakttagit avtalen eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar bland annat ombudsarvode, rättegångskostnader och viten samt övriga ersättningar.

ServiceFinders ansvar enligt detta avtal är begränsat till högst det belopp som Leverantör betalat för tjänsten. ServiceFinder är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Leverantör och köpare av Leverantörs tjänster eller varor.

För det fall Tjänsten helt eller delvis inte är i bruk och det beror på omständigheter som ServiceFinder helt eller delvis inte råder över har Leverantör inte rätt att kräva prisavdrag.

IMMATERIALLA RÄTTIGHETER

Genom att ladda upp användargenererat innehåll såsom uppgifter om Leverantör, text och bilder, ger du ServiceFinder oinskränkt rätt att fritt förfoga över det användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. ServiceFinder får även använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

BETALNING OCH BETALNINGSVILLKOR

Leverantör ska betala avgifter enligt vid var tid gällande prislista. I prislistan anges den aktuella summan exklusive mervärdesskatt. Användning utöver omfattningen som ingår i Tjänsten faktureras månadsvis i efterskott utefter faktisk användning.

Fakturering av Tjänsten sker kvartalsvis i förskott med 30 dagars betalningsfrist från fakturadatum, om inget annat avtalats. Vid autogiro kan Tjänsten faktureras månadsvis i förskott.

På samtliga fakturor tillkommer faktureringsavgift om 49 SEK exklusive mervärdesskatt. Vid autogiro tillkommer ingen faktureringsavgift. ServiceFinder äger rätt att ändra faktureringsavgift genom meddelande på faktura eller på annat lämpligt sätt senast en (1) månad innan ikraftträdande.

Vid försenad betalning har ServiceFinder rätt att ta ut inkassokostnader, påminnelseavgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

ServiceFinder äger rätt att överlåta fordringar enligt detta avtal samt överlämna fordringar till inkasso eller myndighet om betalning inte sker innan förfallodagen.

Om Leverantören trots betalningspåminnelse inte betalar sin faktura äger ServiceFinder rätt att tillfälligt avbryta Tjänsten tills dess Leverantör fullgör sin betalning. Vid det fall Tjänsten tillfälligt avbryts fortgår fakturering enligt avtal. Vid utebliven betalning 30 dagar efter förfallodagen äger ServiceFinder rätt att slutfakturera hela det resterande avtalade beloppet.

ANVÄNDANDE

Kontaktuppgifter till offertförfrågningar kan köpas av maximalt 5 Leverantörer. I det fall Slutkund aktivt förnyar offertförfrågan kan maximalt 5 ytterligare leverantörer köpa kontaktuppgifter till samma offertförfrågning.

Kontaktuppgifter eller innehåll om offertförfrågningar som Leverantör tar del av genom Tjänsten är ServiceFinders egendom. Tjänsten får endast brukas av Leverantören för eget bruk och för ändamål som direkt och indirekt framgår av avtalen. Leverantör får därmed inte ge tredje part tillgång till information från ServiceFinder eller på annat sätt använda tjänsten på ett sätt som direkt eller indirekt ger upphov till skada eller olägenhet för ServiceFinder.

I händelse av att Leverantör bryter mot detta villkor äger ServiceFinder rätt att kräva utebliven ersättning från Leverantör samt stänga av Leverantör från Tjänsten.

Tjänsten får ej direkt eller indirekt brukas av fysisk eller juridisk person som bedriver konkurrerande verksamhet till ServiceFinder.

GRUNDKRAV

Leverantör förbinder sig att under hela avtalsperioden med ServiceFinder inneha F-skattsedel samt ej ha skulder till Kronofogdemyndigheten, samt följa beslut och rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i händelse av tvist med Slutkund.

Uppfylls ej dessa villkor äger ServiceFinder rätt att frysa Tjänsten tills dess att villkoren uppfylls. Fakturering av Tjänsten fortgår enligt avtal även i fall att Tjänsten fryses med anledning av ej uppnådda villkor. ServiceFinder äger även rätt att informera Slutkund som utnyttjar Tjänsten om en Leverantör ej uppfyller dessa kriterier.

REKLAMATION AV KONTAKTINFORMATION

Köp av kontaktinformation kan reklameras om både telefonnummer och mailadress är felaktiga. Reklamation ska ske senast 72 timmar, räknat under helgfria vardagar, efter köpet genom att kontakta kundservice. Vid reklamation krediteras köpet till Tjänsten efter att reklamationsgrund kontrollerats och bekräftats av ServiceFinder. Inga pengar återbetalas. Rätten att reklamera köp av kontaktinformation förfaller om ServiceFinder bedömer att detta missbrukas av Leverantör.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN POTT

Inbetald pott kan förbrukas så länge Leverantör har aktivt uppdragsabonnemang, dock senast 12 månader från det att potten är tillgänglig för användning. Vid påladdning av ny pott kvarstår eventuell tidigare oförbrukad pott till förfogande i ytterligare 12 månader. Oförbrukad pott återbetalas ej.

RESULTATGARANTI

ServiceFinder erbjuder Resultatgaranti där Leverantör garanteras få minst ett uppdrag från Slutkund redan under Leverantörens första månad vid tecknande av 12 månaders abonnemang. Som uppdrag räknas även ej påbörjat och framtida planerat arbete hos Slutkund. Resultatgarantin gäller under förutsättning att Leverantörens samtliga offerter skickas via ServiceFinders offertmodul där pris, innehåll och startdatum skall ingå. Vidare måste Leverantören ha nyttjat samtliga av sina tillgängliga köp alternativt köpt minst 70 % av alla tillgängliga offertförfrågningar. Avslutningsvis ska Leverantören till fullo ha reglerat samtliga av sina fakturor till ServiceFinder.

Om Leverantör anser att garantiavvikelse föreligger ska reklamation skickas till kundtjänst senast 30 dagar efter garantiperiodens slut.

Föreligger garantiavvikelse får Leverantör kostnadsfritt köp av kontaktuppgifter motsvarande en månads förbrukning i Leverantörens abonnemang, som Leverantör får nyttja under resterande avtalsperiod. Som ett alternativ kan Leverantör även välja att byta tjänster inom ServiceFinders produktportfölj för motsvarande värde.

Leverantör har ej rätt till skadestånd i denna fråga gentemot ServiceFinder.

ServiceFinder gör i slutändan en egen och slutgiltig prövning huruvida Resultatgarantin ska aktualiseras i varje enskilt fall varför reklamationer som är uppenbart oriktiga avslås.

REKLAMATION

Eventuella fel i Tjänsten som upptäcks av Leverantör måste reklameras skriftligen till ServiceFinder inom sju dagar från det att Leverantör upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande.

FORCE MAJEURE

Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Som befriande omständighet kan bl.a. anses lagändringar, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, krig, naturkatastrof eller fel i större tele- eller datanät.

ÖVERLÅTELSE

Leverantörs rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, med där tillhörande Tjänst, får inte helt eller delvis överlåtas på någon annan utan ServiceFinders skriftliga medgivande. Om Leverantör byter företagsform ska nytt avtal tecknas.

Om ServiceFinder medger överlåtelse svarar den tillträdande Leverantören solidariskt med den frånträdande Leverantören för förpliktelser hänförliga till perioden före överlåtelsetidpunkten.

ServiceFinder har rätt att helt eller delvis, utan samtycke från Leverantör, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter.

ÄNDRINGAR

ServiceFinder äger rätt att ändra och/eller göra tillägg till dessa allmänna villkor, Avtalet och bilagor. Om ändring eller tillägg görs meddelas detta till Leverantör senast en (1) månad innan ikraftträdandet. Ändringar till detta avtal ska ske skriftligen.

ServiceFinder äger rätt att löpande och under gällande bindningstid korrigera prissättningen för Tjänsten om ändringen förorsakas av ökad allmän prisnivå, ökade avgifter för ServiceFinders tillhandahållande av Tjänsten, ökade skatter eller ökade priser från underleverantörer. Prisändringen sker genom att den förs in i prislistan. Det åligger ServiceFinder att, med minst en (1) månads varsel, informera Leverantör om förändringar i avtalet.

En korrigering av prissättningen för Tjänsten är aldrig grund för uppsägning. Leverantörs övriga möjlighet att vid ändringar säga upp avtal framgår ur de allmänna villkorens ”AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING”.

MEDDELANDEN

Meddelande genom brev ska anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter avsändandet. Meddelanden genom telefax eller elektronisk post ska anses ha nått mottagaren omedelbart.

SEKRETESS

Parterna förbinder sig att inte avslöja sådan information som part mottagit från andra parten och som är att betrakta som den andra partens affärshemlighet eller på annat sätt att betrakta som konfidentiellt. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas av parts anställda till utomstående. Material eller uppgifter som ServiceFinder erhåller från Leverantör för att kunna tillhandahålla Tjänsten är aldrig att beakta som konfidentiella.

ServiceFinder äger även rätt att använda av Leverantör tillhandahållna uppgifter så som, men inte uteslutande, namn, adressuppgifter och telefonnummer i syfte att tillhandahålla produktinformation och marknadsmaterial eller motsvarande om Leverantör inte särskilt har begärt att uppgifterna ska skyddas. Genom att använda ServiceFinders godkänner du att dina uppgifter kan komma att överlåtas, leasas eller bytas. Det kan även förekomma att vi lämnar ut ovanstående uppgifter till företag/webbsidor vi samarbetar med. Syftet med detta utbyte kommer då vara att samarbetet ska främja användarna på ServiceFinder.se. ServiceFinder.se förbehåller sig även rätten att överlåta dina uppgifter i samband med försäljning av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vidare kan ServiceFinder.se utan ditt tillstånd ge ut personliga uppgifter till andra företag eller myndigheter om aktuell lagstiftning kräver det eller om det krävs för att upprätthålla eller skydda ServiceFinders egendom eller kontraktsrättigheter. Adressuppgifter kan också användas för analys, utveckling och information. Det kan bli aktuellt att ServiceFinder.se överlåter statistiska uppgifter till externt företag inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål.

AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING

Avtalet ingås för period som specificeras i huvudavtalet eller annan bilaga. Efter avtalsperiodens bindningstid löper Tjänsten tillsvidare.

Leverantör och Servicefinder har rätt att efter bindningstidens utgång säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägning av Tjänsten sker genom att Leverantör ringer till kundservice eller att Servicefinder inlämnar en skriftlig uppsägning. Utan hinder av uppsägningstiden får parts uppsägning tidigast verkan vid utgången av den överenskomna bindningstiden.

Om ServiceFinder ändrat eller gjort tillägg i Avtalet eller i dessa allmänna villkor som är till nackdel för Leverantör, har denna rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. För att uppsägningen ska vara avtalsenlig krävs att den görs inom sju (7) dagar från det att Leverantör skriftligen informerats om förändringen.

ServiceFinder äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Leverantören har försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd. För det fall att ServiceFinder skulle försättas i konkurs äger konkursboet träda i ServiceFinders ställe.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Tvist mellan parterna med anledning av Avtalet, de allmänna villkoren och eventuella bilagor ska i första hand lösas genom förhandling parterna emellan. Om parterna inte kan enas ska tolkning och tillämpning av detta avtal avgöras av svensk allmän domstol enligt svensk lag med Stockholms tingsrätt som första instans.

SEKRETESSPOLICY 2015.02.18

Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur ServiceFinder Sverige AB behandlar dina personuppgifter.

1. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

ServiceFinder Sverige AB (hädanefter "ServiceFinder"), organisationsnummer 556711-6545, är personuppgiftsansvarig. ServiceFinder förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och denna Sekretesspolicy. Här nedan redovisar vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. INSAMLING AV INFORMATION

ServiceFinder erbjuder dig möjligheten att via vår webbplats och via utvalda samarbetspartners söka tjänsteleverantörer, lämna förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, bostadsort, e-post och andra uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för att kunna matcha din förfrågan mot våra leverantörer. För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation till dig kan vi även samla in information angående vilken webbläsare du använder, din IP-adress, hur du hittade till oss och liknande information.

3. COOKIES

ServiceFinder utnyttjar cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på ServiceFinder. Informationen används bland annat till:

  • att verifiera inloggning.
  • att automatiskt fylla i relevanta formulärfält för användaren vid återbesök till våra webbplatser.
  • att kontrollera och identifiera användaren vid aktivitet på våra webbplatser ("session cookies").

En cookie består i praktiken bara av text.

Om du ej accepterar att cookies lagras på din dator kommer du inte att kunna använda ServiceFinders tjänster.

4. ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

ServiceFinder hanterar och använder den information som du har lämnat för att kunna tillhandahålla vår tjänst och matcha din förfrågan mot våra leverantörer. Uppgifterna kan också användas för att göra webbplatsen så personlig och användarvänlig som möjligt. Dina kontaktuppgifter förmedlar vi till de leverantörer som angivit att de önskar komma i kontakt med dig för att kunna utföra den tjänst du efterfrågar. Vi kan kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss att du inte önskar ta emot direktreklam och avbeställa prenumerationer på våra nyhetsbrev. Genom att använda ServiceFinders.se godkänner du att dina uppgifter kan komma att överlåtas, leasas eller bytas. Det kan även förekomma att vi lämnar ut ovanstående uppgifter till företag/webbsidor vi samarbetar med. Syftet med detta utbyte kommer då vara att samarbetet ska främja användarna på ServiceFinder.se. ServiceFinder.se förbehåller sig även rätten att överlåta dina uppgifter i samband med försäljning av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vidare kan ServiceFinder.se utan ditt tillstånd ge ut personliga uppgifter till andra företag eller myndigheter om aktuell lagstiftning kräver det eller om det krävs för att upprätthålla eller skydda ServiceFinders egendom eller kontraktsrättigheter. Adressuppgifter kan också användas för analys, utveckling och information. Det kan bli aktuellt att ServiceFinder.se överlåter statistiska uppgifter till externt företag inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål. ServiceFinder samlar inte avsiktligt in eller utnyttjar information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga

Genom att acceptera reglerna samtycker användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivits under
4. Användning av information.

5. RÄTTELSE OCH INSYN

ServiceFinder strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress: ServiceFinder | Box 45031 | 104 30 Stockholm. Du är alltid välkommen att ringa kundservice på 08-653 00 00.

Om du inte längre vill ta emot våra utskick eller nyhetsbrev kan du logga in på mina sidor och ändra dina uppgifter. Om du har bytt e-postadress, logga in med din gamla e-postadress och uppdatera dina uppgifter.

6. MISSBRUK AV ANVÄNDARKONTO

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på ServiceFinders webbplatser, förbehåller sig ServiceFinder rätten att neka användare tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls.

7. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats som leder till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i detta dokument.

8. ÄNDRING AV POLICY

Denna policy kan uppdateras av ServiceFinder. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för "senast uppdaterat" högst upp på den här sidan. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer ServiceFinder att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen.

KONTAKTINFORMATION TILL SERVICEFINDER:

ServiceFinder | Box 45031 | 104 30 Stockholm | Kundservice : 08-653 00 00 | e-post: info@servicefinder.se