Version 1:1  |  2018-05-07

Allmänna villkor för gratis testkonto

Välkommen till Servicefinder

Vad kul att du vill testa på vår tjänst! För att komma igång så behöver du godkänna våra allmänna villkor här nedanför. Ett testkonto är alltid gratis och du kan när som helst välja att avsluta det.

Allmänt

Servicefinder Sverige AB, organisationsnummer 556711-6545 (“Servicefinder”) tillhandahåller en digital tjänst (“Tjänsten”) där privatpersoner, föreningar och företag (“Konsumenter”) kan beskriva uppdrag de önskar få utförda och där företag (“Leverantörer”) får tillgång till relevanta uppdrag och kan kontakta utvalda Konsumenter för att erbjuda sina tjänster.

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för Leverantörer som använder Tjänsten kostnadsfritt under en begränsad period för att utvärdera om Tjänsten passar deras verksamhet (“Testkonto”). Villkoren anses vara bindande från och med det datum Leverantören godkänner dem i samband med inloggning i Tjänsten.

Grundkrav

Leverantören förbinder sig att under hela testperioden med Servicefinder inneha F-skattsedel, följa svensk lag samt följa beslut och rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i händelse av tvist med Konsument.

Användande

Kontaktuppgifter eller annat innehåll i uppdragsbeskrivning som Leverantören tar del av genom Tjänsten är ServiceFinders egendom och får ej användas i annat syfte än att erbjuda sina tjänster som direkt svar på den aktuella uppdragsbeskrivningen. Tjänsten får endast brukas av Leverantören för eget bruk och Leverantören får ej ge tredje part tillgång till information som erhållits genom Tjänsten.

Ansvar och ansvarsbegränsning

Leverantören ansvarar för att uppgifter som anges om Leverantören i Tjänsten är riktiga och inte strider mot lag eller tredje parts rättigheter, samt att eventuella tillstånd som behövs enligt lag eller annan föreskrift har erhållits. Servicefinder har rätt att utan förvarning radera uppgifter som angivits av Leverantören om innehållet anses olagligt eller olämpligt.

Leverantören är skyldig att ersätta skada som förorsakas Servicefinder genom att Leverantören brutit mot Villkoren eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar bland annat ombudsarvode, rättegångskostnader och viten samt övriga ersättningar.

Servicefinders ansvar enligt Villkoren är begränsat till högst det belopp som Leverantören betalat för tjänsten. Servicefinder är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Leverantörer och Konsumenter.

Konsumentens omdömen om leverantören

Leverantören godkänner via dessa Villkor att Konsumenter kan lämna omdömen om uppdrag som Leverantören utfört. Servicefinder är inte ansvariga för innehållet i Konsumenternas omdömen men åtar sig att ej publicera omdömen vars innehåll bryter mot svensk lag.

Leverantören har alltid möjlighet att svara på Konsumentens omdöme. Detta svar publiceras på Servicefinders webbplats i anslutning till Konsumentens omdöme.

Immateriella rättigheter

Servicefinder äger rättigheterna till Tjänsten och allt innehåll som laddas upp eller skapas däri av Leverantörer och Konsumenter. Vid uppladdande av innehåll såsom uppgifter om Leverantören, text och bilder ger Leverantören Servicefinder oinskränkt rätt att fritt förfoga över innehållet genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal samt att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Servicefinder får även använda innehållet i marknadsföringssyfte.

Ändringar

Servicefinder äger rätt att ändra och/eller göra tillägg i Villkoren. Om väsentliga ändringar eller tillägg görs meddelas Leverantören om detta senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

Servicefinder äger rätt att ändra utseende, funktionalitet och innehåll i Tjänsten utan att i förväg meddela Leverantören om detta.

Sekretess

Parterna förbinder sig att inte avslöja sådan information som part mottagit från den andra parten och som är att betrakta som den andra partens affärshemlighet eller på annat sätt är att betrakta som konfidentiell. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas av parts anställda till utomstående. Material eller uppgifter som ServiceFinder erhåller från Leverantör för att kunna tillhandahålla Tjänsten är aldrig att betrakta som konfidentiella. Om Leverantören brutit mot Villkoren äger Servicefinder rätt att informera Konsumenter som använder Tjänsten om detta.

Uppsägning

Testkontot löper tillsvidare och utan bindningstid. Leverantören och ServiceFinder har rätt att när som helst avsluta Leverantörens Testkonto med omedelbar verkan. Uppsägning av Tjänsten sker genom att Leverantör ringer till kundservice eller att ServiceFinder skriftligen meddelar Leverantören om uppsägning.

Tillämplig lag och tvist

Tvist mellan parterna med anledning av Villkoren ska i första hand lösas genom förhandling parterna emellan. Om parterna inte kan enas ska tolkning och tillämpning av Villkoren avgöras av svensk allmän domstol enligt svensk lag med Stockholms tingsrätt som första instans.